Matapos ng 25 Taon: Ang Contracting Colonialism ni Vicente L. Rafael at ang Pagkakasalin/Pagkakahawa ng “Gahum” ng Wikang Tagalog

Malimit na sa mga diskusyon ang paghahambing ng mga kolonyal na kasaysayan at pagdanas ng Moro at Filipino. Sa diskurso ng Moroismo, mahalaga at makatutulong din sa pagsulong ng usapin ng postkolonyal na pagdanas ng mga Moro ang maunawaan ang…