Matapos ng 25 Taon: Ang Contracting Colonialism ni Vicente L. Rafael at ang Pagkakasalin/Pagkakahawa ng “Gahum” ng Wikang Tagalog

Malimit na sa mga diskusyon ang paghahambing ng mga kolonyal na kasaysayan at pagdanas ng Moro at Filipino. Sa diskurso ng Moroismo, mahalaga at makatutulong din sa pagsulong ng usapin ng postkolonyal na pagdanas ng mga Moro ang maunawaan ang…

Kung Paano ko Pinanood na Filipino ang ‘Thy Womb’ ni Mendoza at may Katabi akong Moro sa loob ng Nilalangaw na Sinehan

ni Rogelio Braga ANG NASASAAD SA 2012 Framework Agreement ng Gubyerno ng mga Filipino at ng MILF: ‘The relationship of the Central Government with the Bangsamoro Government shall be asymmetric.’ Naisip ko: ano kaya ang makukuha mo sa isang relasyon…